BESTUURDERS, COMMISSIELEDEN, VRIJWILLIGERS  VAN BSC Unisson

Zorgen voor een veilige omgeving.

Schep een omgeving en een sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en zo ook wordt ervaren.

Zijn dienstbaar.

Altijd handelen in het belang van de vereniging en richten zich op het belang van alle belanghebbenden

Zijn open.

Handel zo transparant en voorspelbaar als mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en er inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.

Zijn betrouwbaar.

Houd je aan de regels en afspraken.

Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Vertrouwelijke informatie wordt niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen gebruikt.

Zijn zorgvuldig.

Met respect handelen en gelijke behandeling vooropstellen. Belangen worden op een correcte wijze gewogen.

Afgewogen handelen bij het vermelden van ervaring en functies.

Correct omgaan met vertrouwelijke informatie.

Bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat er breed begrip is voor de gekozen richting.

Voorkomen (de schijn van) belangenverstrengeling.

Nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met de clubfunctie vermijden. Het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie wordt besproken met het bestuur.

Bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen voorkomen.

Geen geschenken of giften aannemen die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Zonder het bestuur te informeren geen geschenken aannemen of beloften doen om iets te doen of na te laten.

Zijn een voorbeeld voor anderen.

Gedraag je vriendelijk en respectvol.

Geen gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.

– Zetten zich intensief in voor verbinden aan de relevante regels.

Daaronder: het dopingreglement KNVB en SBN, het reglement seksuele intimidatie, het reglement matchfixing en het bestuursreglement alcohol in sportkantines. Voor sporters, trainers en begeleiders is het tuchtrecht van de KNVB of SBN van toepassing.

– Nemen (meldingen van) onbehoorlijk en, of grensoverschrijdend gedrag serieus.

Maak en houd het onderwerp integriteit bespreekbaar. Zorgen voor alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Melden van ongewenst gedrag stimuleren.

Adequaat optreden tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.

– Spannen zich in om in zee te gaan met integere werknemers, functionarissen, ondernemers, zaakwaarnemers, leveranciers, sponsors, e.a.

De club handelt (intern en extern) met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Voor aanstelling nagaan of een functionaris van onbesproken gedrag is, daarom vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en onderzoek doen in relatie tot de beoogde functie.

– Zijn bewust van de risico’s van matchfixing en handelen voorzichtig.

Leden wedden niet op de sportactiviteiten waar zij direct bij betrokken zijn.

– Zien toe op naleving van regels en normen.

Reglementen, huisregels, deze gedragscode en andere normen worden nageleefd.