Artikel 1 Algemeen

Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de in de statuten opgenomen bepalingen, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van de vereniging.

Artikel 2 Lidmaatschap

1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating, door het algemeen bestuur genomen, op grond van een schriftelijke aanmelding.

2. De aanmelding geschiedt door middel van een door het algemeen bestuur ter beschikking te stellen formulier met vragenlijst. Het algemeen bestuur kan eisen dat de in het formulier vermelde gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.

3. Het algemeen bestuur maakt de aanmelding bekend op de wijze, als voor dergelijke bekendmaking zal zijn bepaald.

4. Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient schriftelijk te gebeuren bij het algemeen bestuur.

5. Elk lid is verplicht contributie te betalen. Voor de algemene leden wordt de hoogte vastgesteld door de algemene vergadering van de vereniging. Voor de sportbeoefende leden wordt de hoogte vastgesteld in de algemene vergadering van de betreffende afdeling.

Artikel 3 Het algemeen bestuur

1. Het algemeen bestuur beheert de geldmiddelen en de bezittingen van de vereniging, draagt zorg voor de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en voor de uitvoering van de genomen besluiten.

2. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijksbestuur.

Het dagelijksbestuur behandelt die zaken, die geen uitstel gedogen, alsmede die het wordt opgedragen. Het deelt zijn besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende algemeen bestuursvergadering mede.

Artikel 4 Taak algemeen bestuur

Aan het algemeen bestuur zijn de volgende taken opgedragen:

1. Algemene zaken, die de gehele vereniging betreffen.

2. De vereniging vertegenwoordigen.

3. Zorg voor het beschikbaar hebben van sportaccommodaties en het onderhoud hiervan.

4. Zorg voor opbergruimten voor speelmaterialen en het onderhoud hiervan.

5. Zorg voor huur en verhuur van sportaccommodaties.

6. Afsluiten van overeenkomsten met financiële consequenties en/of verplichtingen, o.a. ten aanzien van trainers, beheer en onderhoud, sponsors, reclame enz..

7. Verzekeringen.

8. Overleg met overheidsinstanties.

9. Aanvragen van subsidies.

10. Kadervorming en begeleiding.

11. Financieel beheer.

12. Toto-Lotto.

13. Organiseren en verzorgen vergunningen voor acties als loterijen, rommelmarkten, donateuracties e.d..

14. Zorg voor ontspanningscommissie.

15. Verantwoordelijkheid voor het clubblad.

16. Houden van jaar- en ledenvergaderingen.

17. Zorg voor de algemene leden.

Artikel 5 Taak afdelingsbestuur

Aan het afdelingsbestuur zijn de volgende taken opgedragen:

1. Zorg voor de leden, die tot de afdeling behoren.

2. Zorg voor de begeleiding van spelers, teams, trainers en leiders.

3. Aanstellen van vrijwillige trainers.

4. Aanstellen van leiders en aanvoerders.

5. Aanstellen van clubscheidsrechters.

6. Voorstellen doen voor het aanstellen van betaalde trainers aan het algemeen bestuur.

7. Contacten met de betreffende landelijke sportbond.

8. Zaaldienst

9. Aanvragen wedstrijden en scheidsrechters bij de betreffende sportbond

10. Zorg voor een goed gebruik van de sportaccommodaties.

11. Voorstellen doen en adviseren over zaken, die het algemeen bestuur betreffen.

12. Houden van afdelingsvergaderingen

Artikel 6 Commissies

1. Met uitzondering van de kascommissie stelt een bestuur commissies in, die het bestuur in bepaalde onderdelen van haar taak bijstaan.

2. Het bestuur geeft elke commissie haar taakomschrijving.

3. Leden van een commissie worden door een bestuur benoemd en eventueel door datzelfde bestuur ontheven

Artikel 7 De voorzitter

1. De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging.

2. Hij leidt de algemene vergaderingen en de algemeen bestuursvergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de vergadering om daarin wijzigingen aan te brengen.

3. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze te doen hervatten, als 2/3 van de ter vergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maken.

4. De voorzitter kan alle vergaderingen van afdelingen en commissies bijwonen. Hij heeft in deze vergaderingen een adviserende stem.

Artikel 8 De secretaris

1. De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet is opgedragen aan anderen.

2. Hij is belast met: a) Het notuleren van de vergaderingen. b) Het voeren van de correspondentie, waarbij hij verplicht is van alle uitgaande stukken een afschrift te houden. c) Het bijhouden van het ledenregister, voor zover dit niet aan een ander is opgedragen, waaruit de aard van elk lidmaatschap blijkt. d) De samenstelling van het jaarverslag, dat aan de algemene vergadering wordt uitgebracht. e) Het beheer van het verenigingarchief.

Artikel 9 De penningmeester

1. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de vereniging. Voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk.

2. Hij is ook verantwoordelijk voor de stromen van contant geld, die zich voordoen bij commissies als b.v. kantine commissie. Hiervoor zet hij met betrokkenen een deugdelijke verantwoording op, die een juist handelen en een goede controle mogelijk maken

3. Hij draagt zorg voor de inning van de contributie en bijdragen, de betaling van door de vereniging verschuldigde bedragen en houdt hiervan nauwkeurig boek.

4. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitantie.

5. Gelden, welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig door het algemeen bestuur vast te stellen regels.

6. Hij brengt de algemene vergadering verslag uit over zijn beheer. Tevens dient hij in de betreffende vergadering een begroting in betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar.

7. De penningmeester en met hem het algemeen bestuur, wordt voor zijn beheer gedéchargeerd bij besluit van de algemene vergadering.

8. Hij is gehouden de kascommissie inzage te geven van de kas en de administratie en overigens alle inlichtingen te verstrekken, welke de commissie ter zake van zijn beheer mocht verlangen. Dezelfde verplichting bestaat voor hem jegens het algemeen bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen.

Artikel 10 Kascommissie

Naast de controle van de jaarrekening heeft de kascommissie de taak, om op enig tijdstip de stromen van contant geld van alle kassen te controleren.

Artikel 11 Algemene vergadering

1. Zo mogelijk worden er twee algemene vergaderingen gehouden per jaar, n.l. één binnen 6 maand na beëindiging van het verenigingsjaar, waar het algemeen bestuur verantwoording aflegt over het door haar gevoerde beleid en één voor het begin van het nieuwe verenigingsjaar, waarin zij de begroting voor dat jaar indient en haar voorgenomen beleid mededeelt.

2. De algemene vergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie.

3. Bij stemmingen stelt de voorzitter drie leden aan, die de commissie van stemopneming vormen.

Artikel 12 Verenigingskleuren

artikel 12a – Vlag

De vlag van de vereniging is rood-zwart horizontaal gestreept met de aanduiding vv Unisson (zie bijlage 1)

artikel 12b – Tenue

1. Het verenigingtenue bestaat uit:

    Donkerrood shirt
    Donkerblauwe broek
    Donkerblauwe sokken of kousen
 

2. Het algemeen bestuur heeft het recht om toe te staan in een andere kleur uit te komen.

3. Tevens heeft het algemeen bestuur het recht om maatregelen te treffen, als het tenue van leden niet aan de gestelde eisen voldoet.

Artikel 13 Wedstrijden

1. Leden, die verhinderd zijn gevolg te geven aan een ontvangen uitnodiging voor deelneming aan wedstrijden, dienen uiterlijk 36 uur voor de aanvang hiervan melding te maken bij de daarvoor aangewezen personen.

2. Een speler dient uiterlijk tien minuten voor de aanvang van een wedstrijd aanwezig te zijn, als het niet op tijd zijn hinderlijk is voor de medespelers en/ of de tegenstander

3. Een speler, die aan het bepaalde in lid 1 en/of 2 niet voldoet, verliest daarbij het recht om die, of de eerst volgende wedstrijd te spelen.

4. Bij herhaling kan het afdelingsbestuur overgaan tot een schorsing.

5. Indien een lid binnen de vereniging meer dan één sport beoefent, waarbij het mogelijk geacht mag worden dat het lid niet altijd tot het behoorlijk uitoefenen van beide sporten in staat kan zijn, zal het lid dienen aan te geven, welke sport in voorkomende gevallen de voorrang zal genieten.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en straffen

Beschadiging of verlies van de eigendommen van de vereniging op de eigen accommodatie, of van die van andere verenigingen, of van derden, door opzet of roekeloosheid ontstaan, alsmede boetes komen ten laste van degene, die de beschadiging of boete heeft veroorzaakt.

Artikel 15 Slotbepalingen

1. Voor zover van toepassing gelden de artikelen ook voor de afdelingen.

2. In alle gevallen waarin dit reglement of de statuten niet voorzien, beslist het algemeen bestuur.

3. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement, alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.

4. Een voorstel tot het wijzigen van het huishoudelijk reglement kan slechts worden behandeld in een algemene vergadering. Het behoeft om te worden aangenomen een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Bijlagen Huishoudelijk reglement

Bijlage 1 de vlag:

bscuvlag

Dit Huishoudelijk Reglement is bijgewerkt n.a.v. ALV 29 oktober 2013.