TRAINER, COACH OF BEGELEIDER

– Zorgt voor een veilige omgeving.

Schept een omgeving en een sfeer waarin sociale en fysieke veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

– Kent en handelt naar de regels en richtlijnen.

Blijf op de hoogte van regels en richtlijnen en pas deze ook toe. Stel sporters in staat om hier meer over te weten te komen. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

– Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.

Vermeld alle voor de club relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

Gebruik de positie niet op onredelijke of ongepaste wijze om macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (macht)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik.

Alle seksuele handelingen, -contacten en relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

Is zich ervan bewust dat hij of zij verplicht is alle zaken omtrent seksuele intimidatie en misbruik te melden bij het bestuur. Zelfs als het alleen om een vermoeden gaat.

– Respecteert het privéleven van de sporter.

Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer of douche.

– Tast niemand in zijn waarde aan.

Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

– Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.

Gedraag je vriendelijk en respectvol, gebruik geen grievende en/of beledigende opmerkingen.

– Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan.

Doe alles om na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

– Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan.

Doe niets wat in strijd is met de integriteit van de sport.

– Ziet toe op naleving van regels en normen.

Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

– Is open en alert op waarschuwingssignalen.

Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport van de bond.

– Is voorzichtig.

Stel geen informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sportactiviteiten waar jij direct bij betrokken bent.

– Drinkt geen alcohol en rookt niet tijdens het coachen/begeleiden van jeugd(teams).

Maak afspraken met jeugd(teams) dat er geen alcohol wordt gedronken.