1 Onze gedragsregels

geragsegels

2 Fairplay

De Fairplay commissie ziet erop toe dat de leden van BSC Unisson ‘fair’ spelen. BSC Unisson heeft Fairplay, sportiviteit, respect en goed gedrag hoog in haar vaandel staan. In onderdeel 3. Spelregelkennis besteden we aandacht aan die spelregels die in de praktijk de meeste reacties uitlokken. Wij hopen zo de relatie tussen voetballers onderling, die met de tegenstanders, het publiek en vooral met scheidsrechters te kunnen verbeteren.

Ter verantwoording roepen

Indien leden zich niet respectvol, sportief of goed gedragen, dienen zij daar verantwoording voor af te leggen bij de Fairplay commissie. Deze commissie kan leden en/of elftallen oproepen die teveel waarschuwingen oplopen of die zich op een andere manier misdragen hebben. In geval van staking worden in ieder geval de leider(s) en de aanvoerder van het betreffende team opgeroepen te verschijnen

Fairplayregels “sportief duurt het langst”

De fairplay commissie heeft in 2006 onder leiding van Herman Dijks en Eddy Levers een aantal regels opgesteld die de sportiviteit binnen en buiten de vereniging BSC Unisson moet bevorderen. Klik hier voor het document “Fairplay regels sportief duurt het langst“.

Fairplayformulier

Elk elftal dient na iedere gespeelde wedstrijd, ook als er ‘niets’ gebeurd is, een ingevuld Fairplay formulier in te leveren. De Fairplay commissie houdt van elke speler een strafkaart bij, waarop alle ontvangen rode kaarten en eventuele schorsingen vermeld worden. Er is een controlesysteem om na te gaan of ieder team zijn Fairplay formulieren wel na iedere wedstrijd inlevert. Als controle gebruikt de commissie tevens de strafoverzichten van de bond.

Fairplay cup

Er wordt jaarlijks aan het eind van de competitie een Fairplay cup uitgereikt aan het meest sportieve team(s), en/of persoon.

Bevoegdheden commissie

De commissie heeft de bevoegdheid aan het bestuur voor te stellen, een speler naast een eventueel door de KNVB opgelegde schorsing, voor langere tijd te verbieden te voetballen.

Geldboetes

Geldboetes opgelegd door de KNVB dienen door de leden zelf te worden betaald. Bij een jeugdspeler wordt deze geldboete door de vereniging omgezet in een vervangende straf.

In alle niet voorziene gevallen neemt de commissie na overleg met het bestuur een beslissing.

3 Spelregelkennis

Omdat BSC Unisson Fairplay, sportiviteit, respect en goed gedrag hoog in haar vaandel heeft staan, willen we in dit hoofdstuk vooral aandacht besteden aan spelregels die in de praktijk de meeste reacties uitlokken. Wij hopen zo de relatie tussen voetballers onderling, naar tegenstander, publiek en vooral scheidsrechters te kunnen verbeteren. Reacties kunt U sturen naar fairplay@bscunisson.nl.

Het succes van alle maatregelen valt of staat met de eigen verantwoordelijkheid van iedere deelnemer aan of supporter van onze sport. Samen zijn we verantwoordelijk voor sportiviteit en respect op en rond de velden.

De 10 minuten tijdstraf

Zie ook artikel 1.39 van het bewaarnummer veldvoetbal district Oost seizoen 2013/2014. In het kader van het actieplan “Tegen geweld, voor sportiviteit is per 1 juli 2013, voor de B-categorie (bij BSC Unisson betreft dit, behalve het eerste, alle seniorenteams en de A t/m C jeugd), de 10 minuten tijdstraf ingevoerd. Dit betekent:

  • In de categorie B wordt gewerkt met een tijdstrafregeling; de scheidsrechter is verplicht deze tijdstrafregeling toe te passen
  • Bij een waarschuwing wordt de gele kaart getoond en volgt een tijdstraf van 10 minuten (voor alle pupillen geldt een tijdstraf van 5 minuten)
  • Op een tweede gele kaart aan dezelfde speler volgt, als voorheen, rood
  • Gele kaarten komen niet meer op het wedstrijdformulier te staan
  • Alleen directe rode kaarten worden op het wedstrijdformulier vermeld en vallen onder de tuchtrechtspraak van de KNVB

De tijdstraf geldt alleen voor categorie B, dus alle niet-standaard elftallen. Bij BSC Unisson betreft dit alle junioren- en seniorenteams. Tijdens de wedstrijd wordt aan een speler 10 (pupillen 5) minuten straftijd opgelegd voor de volgende overtredingen:

1 het gooien van een kluit aarde/pol gras of ander voorwerp

2 het wegtrappen of weggooien van de bal, terwijl het spel dood is

3 het onvoldoende afstand nemen bij een vrije schop of het vertragen of belemmeren van een spelhervatting

4 het opzettelijk de bal met de hand spelen (dus niet: het opzettelijk de bal met de hand spelen, waardoor de tegenstander een doelpunt of duidelijke scoringskans wordt ontnomen)

5 voortijdig het speelveld verlaten of betreden, zonder toestemming van de scheidsrechter

6 het door woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter

7 ander onbehoorlijk gedrag in de vorm van spelbederf

Het wisselen van een speler

Het “verkeerd” wisselen zorgt nogal eens voor onvrede tussen spelers/leiders en scheidsrechters. Een paar simpele regels:

1 de scheidsrechter moet van een wissel op de hoogte worden gebracht

2 de wisselspeler mag het speelveld in als de te vervangen speler het veld heeft verlaten en dan ook nog pas na een teken van de scheidsrechter

3 de wisselspeler moet het speelveld betreden ter hoogte van de middenlijn, tijdens een onderbreking van de wedstrijd

De directe vrije trap

Een directe vrije schop wordt toegekend aan de tegenpartij, indien een speler één van de hieronder genoemde overtredingen begaat, die door de scheidsrechter wordt beoordeeld als onvoorzichtig, onbesuisd of als gepaard gaande met buitensporige inzet:

1 een tegenstander trapt of probeert te trappen

2 een tegenstander laat struikelen of probeert te laten struikelen of ten val brengt

3 springt naar een tegenstander

4 een tegenstander aanvalt, probeert te slaan of duwt

5 een tegenstander vasthoudt

6 een tegenstander bespuwt

7 opzettelijk de bal met de hand of arm speelt

Indien bovengenoemde overtredingen plaatsvinden binnen het strafschopgebied wordt er een strafschop toegekend.

De indirecte vrije trap

Een indirecte vrije schop wordt toegekend aan de tegenpartij, indien een doelverdediger, binnen zijn eigen strafschopgebied, één van de vier hieronder volgende overtredingen begaat:

1 langer dan zes seconden de bal in zijn handen houdt, voordat hij deze weer in het spel brengt

2 de bal weer met de handen aanraakt, nadat hij deze in het spel heeft gebracht, zonder dat deze is geraakt door een andere speler

3 de bal met de handen aanraakt, nadat deze hem doelbewust door een medespeler met de voeten is toegespeeld of nadat hij de bal uit een inworp door een medespeler heeft ontvangen

of indien een speler

4 speelt op een gevaarlijke wijze

5 een tegenstander in diens loop belemmert of voorkomt dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen

6 een andere overtreding begaat, niet elders genoemd in Regel 12, waarvoor het spel wordt onderbroken om een speler te waarschuwen of van het speelveld te zenden

Alle spelregels nog een eens nalezen? Klik hier voor het 108 pagina’s tellende document spelregels veldvoetbal 2011/2012:  spelregels veldvoetbal.