Update 20 december 2016: “Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar”.

Ook het bestuur van BSC Unisson heeft tijdens de uitzending van Zembla kennis genomen van de mogelijke gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgras. Ook is het onderwerp uitvoerig besproken op de Algemene Ledenvergadering van 24 oktober 2016. We volgen de ontwikkelingen hieromtrent op de voet, samen met de officiële instanties (KNVB, Gemeente, Ministerie en RIVM). Zowel RIVM, KNVB als de Gemeente Enschede verzekeren ons dat er op dit moment geen reden is om niet op kunstgrasvelden te spelen. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen van dag tot dag en mocht daar aanleiding voor zijn, zullen we de nodige maatregelen nemen.

Mochten er, ook na het lezen van onderstaande berichtgevingen van RIVM, KNVB en Gemeente, nog vragen zijn dan kunt U altijd contact opnemen met een Bestuurslid van BSC Unisson (zie onze contactengids op deze site onder Algemeen Bestuur) of mailen naar info@bscunisson.nl.

RIVM: Sporten op rubbergranulaat is veilig

Publicatiedatum dinsdag 20 december 2016

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar.

Sporten op velden met rubbergranulaat

In rubbergranulaat zijn veel verschillende stoffen gemeten, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, ftalaten (weekmakers) en bisfenol A (BPA). Er is weinig variatie in de concentraties stoffen tussen de velden en tussen de meetpunten per veld. Daarmee geven de resultaten een goed beeld voor alle velden met SBR rubbergranulaat in Nederland.

Geen verband met leukemie

In de beschikbare wetenschappelijke informatie zijn geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Uit de samenstelling van de rubberkorrels blijkt dat de chemische stoffen die leukemie of lymfeklierkanker kunnen veroorzaken er niet (benzeen en 1,3-butadieen) of in heel lage hoeveelheid (2-mercaptobenzothiazol) in zitten. In het algemeen is er sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw een lichte stijging te zien in het aantal mensen tussen 10 en 29 jaar dat leukemie krijgt. Deze ontwikkeling is niet veranderd sinds de kunstgrasvelden in 2001 in Nederland in gebruik zijn genomen.

Advies om norm aan te passen

Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten. Rubbergranulaat moet momenteel voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. De norm voor consumentenproducten is aanzienlijk strenger: deze staat veel lagere (100 tot 1000 maal minder) gehalten aan PAK’s toe dan de mengselnorm. Het gehalte PAK’s van het onderzochte rubbergranulaat ligt iets boven de norm voor consumentenproducten. Momenteel doet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is.

Het RIVM heeft de afgelopen periode ook een onderzoek afgerond naar de consumentennorm voor rubberen valdempingtegels. De resultaten van dit onderzoek worden in de loop van de dag (20 december) gepubliceerd.

Meer informatie

Heeft u vragen over de resultaten van het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden? Het RIVM heeft een publieksinformatielijn geopend: 0800-0480. U kunt ook kijken op de webpagina bij vragen en antwoorden.

Mail Gemeente Enschede aan Bestuurders Voetbalverenigingen

Mail d.d. 27 november 2016

Geachte bestuursleden,

Gisteravond (zondag 27 november j.l.) is in de uitzending van het NOS-journaal om 20.00 uur een item behandeld over de mogelijke gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat. In het item zijn enkele resultaten uit het onderzoek van de bandenbranche gepresenteerd en becommentarieerd door een toxicoloog. O.a. naar aanleiding hiervan zijn diverse berichten in de media die ingaan op het brancheonderzoek naar kunstgrasgranulaat.

Wij kunnen ons voorstellen dat het nieuwsitem (en andere berichtgeving) zorgt voor onrust bij uw vereniging.  Bij de berichtgeving worden de uitkomsten van het onderzoek vergeleken met de consumentennorm voor chemische stoffen. Voor rubbergranulaat geldt echter een andere norm.

Er ontstaat een discussie met verschillende en vaak tegenstrijdige standpunten, meningen en interpretaties. Wij richten ons  op de uitkomsten van het RIVM-onderzoek en zullen dan er naar handelen. Hoe meer feiten, hoe beter, maar nu conclusies trekken op basis van berichtgeving in de media over een onderzoek, is te voorbarig.

Naar aanleiding van het bericht hebben wij contact gehad met het RIVM en de GGD. Het RIVM en de GGD hebben aangegeven geen aanleiding te zien om hun advies te wijzigen. Namelijk dat er gesport kan worden op kunstgrasvelden met SBR-rubbergranulaat. Gemeente Enschede volgt het standpunt van het RIVM en wacht de uitkomsten van het onderzoek door het RIVM af.  Medio december worden de uitkomsten van het RIVM-onderzoek verwacht.

Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij Sportaal,  telefoon 053 – 488 89 00 of e-mail info@sportaal.nl

Met vriendelijke groet, Joris van de Schilde
| Senior Adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling: aandachtsgebied Sport | Hengelosestraat 51 | Postbus 20 – 7500 AA Enschede | telefoon: 053-4818518

Brief RIVM aan Gemeente Enschede

Schrijven d.d. 14 november 2016

Voor de volledige brief van Dr. Els C.M. van der Schie, Directeur Milieu enb Veiligheid van de R.I.V.M. aan de Gemeente Enschede, Dhr. J. van Houdt, klik op 143-2016-gemeente-enschede-antwoord-rivm.

Het RIVM gaat per direct aan de slag met een nieuwe onderzoeksopzet

Publicatie van KNVB media van maandag 10 oktober 2016, 19.05 uur

De KNVB heeft maandagmiddag 10 oktober 2016 met onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeente (VSG), Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche rond de tafel gezeten om te bespreken wat de vervolgstappen zijn om de onzekerheid over kunstgras weg te nemen.

Klik hier voor het volledige nieuwsartikel.

Gemeente Enschede: Voetbalkunstgrasvelden en eventuele gezondheidsrisico’s

Mailing gericht aan Besturen Enschedese Sportverenigingen van 7 oktober 2016, 15.42 uur

Geachte bestuursleden,

In de media wordt veel gesproken over kunstgrasvelden en de eventuele gezondheidsrisico’s van het rubbergranulaat. Aanleiding was de televisie-uitzending van Zembla op 5 oktober. Via de KNVB wordt u op de hoogte gehouden en de gemeente Enschede heeft een bericht geplaatst op de website. https://www.enschede.nl/nieuws/voetbal-kunstgrasvelden-en-vragen-over-gezondheidsrisico-s . De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen veilig moet kunnen sporten. We houden het nieuwe onderzoek dat begin 2017 wordt verwacht en landelijke ontwikkelingen dan ook nauwkeurig in de gaten. Daarna bepalen wij of maatregelen nodig zijn. Tot die tijd volgen we de lijn van het RIVM en kunnen de kunstgrasvelden gewoon worden gebruikt.

RIVM*: Sporten op kunstgrasvelden

Publicatiedatum donderdag 6 oktober 2016

Het RIVM begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.

Op verzoek van het ministerie van VWS is in januari 2016 nog eens kritisch naar de studie-opzet van de bij Zembla omstreden INDUSTOX studie gekeken. Het RIVM concludeert dat er PAKs uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporter. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het Ministerie om alle nieuwe informatie te evalueren. Het is dan ook goed dat het European Chemical Agency (ECHA) in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht.

RIVM*: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Kunstgras en rubbergranulaat: vragen en antwoorden; publicatie KNVB

Publicatie van KNVB media van woensdag 5 oktober 2016, 7.24 uur

Televisieprogramma Zembla besteedde woensdagavond in haar uitzending aandacht aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. De KNVB geeft hieronder antwoord op de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Klik hier voor de volledige publicatie van KNVB Media.