Uit de pers: “Frustraties na verzet tegen MFA”

In de TC Tubantia van vandaag, woensdag 19 maart 2014, een artikel over de gevolgen van de uitspraak van de Voorzieningenrechter in Almelo in het beroep van toekomstig buurman Afink tegen het gedoogbesluit van de Gemeente Enschede om fase 1 (sportveld en kantine) en fase 2 (ruimtes voor muziek, dorpsraad en fysio) gelijktijdig uit te laten voeren. De rechter bepaalde dat het gedoogbesluit niet volgens de regels was genomen. Onderstaand het volledige artikel.


“In een eerste reactie laat Voorzitter Rob Stokkers van BSC Unisson weten dat voetballers en lopers van BSC Unisson deze zomer “gewoon” volgens plan overgaan naar De Zweede”.


Frustraties na verzet tegen MFA

De bouw van De Zweede in Boekelo loopt zeker een half jaar vertraging op. Alleen het sportdeel wordt afgebouwd.
 
Image_1

Bouwvakkers van de bouwcombinatie Stokkers, Haafkes en Trebbe werken gewoon door aan het sportgedeelte van De Zweede, bij het nieuwe sportpark in Boekelo. De bouw op zich wordt niet vertraagd. Wel gaat fase 2, het algemene gedeelte, nu voorlopig de ijskast in. foto Charel van Tendeloo

BOEKELO – De uitspraak die de voorzieningenrechter in het be­roep  van Henk Afink heeft ge­daan,  heeft nogal wat gevolgen voor de Boekelose gemeenschap. De garagehouder, die pal naast het nieuwe sportpark woont waar nu de multifunctionele accommo­datie  De Zweede verrijst, zag zijn verzet gehoneerd.
De rechter oordeelde dat het ge­doogbesluit  dat de gemeente vo­rig  jaar zomer had genomen om fa­se  1 (kleedkamers en sportkantine voor sportclub BSC Unisson) en fase 2 (ruimtes voor de muziekver­eniging  Unisson, Dorpsraad en fy­siotherapie  praktijk) tegelijk te kunnen laten uitvoeren, niet vol­gens  de regels was. De stichting MFA, de opdrachtgever van de bouw, zit nu met de gebakken pe­ren.

„Dit is een enorme teleurstelling”, zegt MFA-voorzitter Jan-Martin van Rees. „Het sportgedeelte mag wel worden afgebouwd. Voor de andere ruimtes moeten we wach­ten  tot de bestemmingsplanwijzi­ging  is afgerond. Pas dan kan voor fase 2 de bouwvergunning wor­den  afgegeven. Dat betekent dat de toekomstige gebruikers niet in juni kunnen verhuizen. En dat heeft weer invloed op de exploita­tie.  We verwachten dat, als alles meezit, fase 2 nu pas eind dit jaar kan worden afgerond. Daardoor loop je een half jaar huurinkom­sten  mis, betalen we langer rente over de zeven ton die we hebben geleend.”
„De gemeente staat gelukkig ga­rant  voor die lening”, vervolgt Van Rees. „We leggen de extra kos­ten  bij de gemeente neer. Per slot van rekening hebben die het ge­doogbesluit  genomen, terwijl er twee procedures door elkaar lie­pen.  Daar praten we deze week verder over met de gemeente. Met de bouwcombinatie gaan we bin­nenkort  ook om tafel. Dan wordt beter inzichtelijk wat de conse­quenties  zijn voor het bouwpro­ces. Er wordt in elk geval op ge­stuurd  dat BSC Unisson deze zo­mer naar het nieuwe sportpark kan verhuizen.”

Henk Afink ligt niet wakker van de commotie die is ontstaan na de uitspraak van de bestuursrechter in Zwolle. „Waarom zou ik. Er wordt allerlei rotzooi bij mij over de schutting gegooid. En dan heb ik het vervolgens gedaan? Kom nou, dat is de omgekeerde wereld. Ik sta volkomen in mijn recht. Bo­vendien  heb ik zwart op wit de uitspraak van de Raad van State in een eerdere zaak. Daarin staat dat ik ten zuiden van mijn tuin geen zicht mag hebben op de voetbal­velden.  Kijk zelf: het sportpark ligt er wel pal achter.”
„Binnenkort ga ik met de gemeen­te een mediationtraject in”, ver­telt  Afink. „Ik wil dat de velden op een andere plek komen te liggen. En wat doet dat MFA zo ver bui­ten  het dorp? De Dorpsraad Boeke­lo  vergadert dan nota bene op grondgebied van de buurtkring Usselo. Ik overweeg om bij de Raad van State een voorlopige voorziening voor fase 2 aan te vra­gen.”

mfabisVoorzitter Jeroen Verhaak van de Dorpsraad Boekelo vindt het niet kunnen dat een enkele persoon de bouw van een gemeenschappelij­ke  voorziening als de De Zweede zo lang kan tegenhouden. „Afink staat natuurlijk in zijn recht. Hij heeft zijn punt gemaakt. Maar op een moment moet je ook je ver­lies  nemen. Nu moeten de muziek­vereniging en wij als dorpsraad weer met de verhuurder van het oude kerkgebouwtje in de slag.”
Wethouder Patrick Welman baalt volgens eigen zeggen als een stek­ker  van de jongste ontwikkelin­gen.  „Ieder individu heeft rechten. En dat je naar de rechter stapt, snap ik ook. Maar er stagneert wel een mooie ontwikkeling. Of de ge­meente  de extra kosten draagt? We zijn Boekelo al een eind tege­moetgekomen.  Ik doe de deur niet dicht. We hebben hetzelfde doel en hetzelfde belang, dus we moe­ten  er samen met de stichting MFA uitkomen.”
Welman stelt dat juristen nu uit­pluizen  of de bouw van fase 2 toch nog kan worden versneld. „Het duurt nu veel te lang.”


Bron: TC Tubantia 19 maart 2014 (lay-out wijkt om technische reden af af van de oorspronkelijke lay-out in TC Tubantia)