Boekelopers logo 2

Wedstrijdreglement Boekelopers

1. De deelnemers verklaren zich bekend met en houden zich aan het reglement.

2. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie en politie op te volgen.

3. Het reglement is eveneens van toepassing op de door de organisatie ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers.

4. Wedstrijdleiding en medewerkers worden aangewezen door de activiteitencommissie van de Boekelopers.

5. Inschrijving voor de wedstrijd is persoonlijk en niet overdraagbaar.

6. Iedereen neemt deel voor eigen risico. Boekelopers en BSC Unisson aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.

7. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

8. Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

9. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele loop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum vastgesteld worden. Er vindt geen teruggave van inschrijfgeld plaats.

10. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.

11. De uitslagen van de wedstrijd voor de verschillende categorieën worden bepaald door de volgorde van binnenkomst.

12. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een databestand. Deelnemers die hiertegen schriftelijk bezwaar maken worden niet in het databestand opgenomen.

13. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Boekelopers zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.


Volg de Boekelopers ook op: